මිහිමඩලේ අදුරු කුසේ

අම්මා ගැන ලියවිච්ච බොහොම හැගීම්බර ගීතයක්. ඩබ්ලිව් ඒ අබේසිංහයන්ගේ පදවැලකට සංගීතය සපයමින් ගායනා කලේ නන්දා මාලනිය විසින්. මෙන්න ගිටාර් ප්‍රස්තාරය.
Bmb——-C#————-
මිහිමඩලේ අදුරු කුසේ….
Fm——-Bbm——-
දිය උල්පත අම්මා
Bmb————————
අහස් තලෙන් මරු කතරට
Ab—–Bmb——–
වහින වැස්ස අම්මා
Bmb——-C#————-
නිල් දෙරණේ තුරුලිය මත
Fm——-Bbm——-
මල් සම්පත අම්මා
Bmb————————
තුරුලිය මත පිපි කුසුමේ
Ab—–Bmb——–
පල සම්පත අම්මා
Bmb——–Ab—–C#——-
සිය දහසක් නෙක ලෝ දා
Ab———Bmb——-
එලිය කරන අම්මා
Ab———Eb—–Bmb—–
සොළොස් කලා පිරි පුරහද
Ab———-Bmb—
එලිය කරන අම්මා
Bmb——–Ab—–C#——-
සද නැති රෑ සක්වල තරු
Ab———Bmb——-
එලිය කරන අම්මා
Ab———Eb—–Bmb—–
උදා ගිරෙන් ලොවට වඩින
Ab———-Bmb—
ළහිරු මඩල අම්මා

The URI to TrackBack this entry is: https://sinhalatabs.wordpress.com/2010/02/07/%e0%b6%b8%e0%b7%92%e0%b7%84%e0%b7%92%e0%b6%b8%e0%b6%a9%e0%b6%bd%e0%b7%9a-%e0%b6%85%e0%b6%af%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b7%94-%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b7%83%e0%b7%9a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: