මිහිමඩලේ අදුරු කුසේ

අම්මා ගැන ලියවිච්ච බොහොම හැගීම්බර ගීතයක්. ඩබ්ලිව් ඒ අබේසිංහයන්ගේ පදවැලකට සංගීතය සපයමින් ගායනා කලේ නන්දා මාලනිය විසින්. මෙන්න ගිටාර් ප්‍රස්තාරය.
Bmb——-C#————-
මිහිමඩලේ අදුරු කුසේ….
Fm——-Bbm——-
දිය උල්පත අම්මා
Bmb————————
අහස් තලෙන් මරු කතරට
Ab—–Bmb——–
වහින වැස්ස අම්මා
Bmb——-C#————-
නිල් දෙරණේ තුරුලිය මත
Fm——-Bbm——-
මල් සම්පත අම්මා
Bmb————————
තුරුලිය මත පිපි කුසුමේ
Ab—–Bmb——–
පල සම්පත අම්මා
Bmb——–Ab—–C#——-
සිය දහසක් නෙක ලෝ දා
Ab———Bmb——-
එලිය කරන අම්මා
Ab———Eb—–Bmb—–
සොළොස් කලා පිරි පුරහද
Ab———-Bmb—
එලිය කරන අම්මා
Bmb——–Ab—–C#——-
සද නැති රෑ සක්වල තරු
Ab———Bmb——-
එලිය කරන අම්මා
Ab———Eb—–Bmb—–
උදා ගිරෙන් ලොවට වඩින
Ab———-Bmb—
ළහිරු මඩල අම්මා