බ්ලොග් අඩවිය ගැන

සිංහල සංගීතවේදීන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ මෙම බ්ලොග් අඩවිය ඔවුන්ගේ නොනිමි ගී තනු පිපාසාව වෙනුවෙන් වෙන්වී ඇත. සිංහල බසින් ඇති ගීතයේ කෝඩ් ප්‍රස්ථාර සමග ගීතයේ කෙටි විස්තරයක්ද මේ සමග අඩංගු වේ.

Published on August 18, 2009 at 8:00 am  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://sinhalatabs.wordpress.com/about/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. there are no any notes here,as described the topic.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: